Relacje Inwestorskie

Scroll Down

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze

Warszawa 15.09.2022.

Działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, ogłaszamy zmiany wprowadzone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2022 r., na godz. 11:00, zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 168 poz. 45325 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik  – Informacja o dodaniu punktu

Załącznik – ogłoszenie w MSiG

Załącznik – Projekt Uchwały

Warszawa 31.08.2022.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 września 2022 roku, na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, w budynku B - 27. Wszelkie szczegóły dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezbędne dokumenty oraz projekty uchwał znajdą Państwo w załącznikach poniżej:

Załącznik  – Informacja

Załącznik – Projekty Uchwał

Załącznik – Opinia biegłego rewidenta

Załącznik – Wniosek Zarządu Spółki

Załącznik  – Informacja

Załącznik – Projekty Uchwał

Załącznik – Opinia biegłego rewidenta

Załącznik – Wniosek Zarządu Spółki

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Prometheus Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna

Polska

Warszawa

ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

+48 692 370 047

381403330

7831788980

0000750350

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

184 826,30 zł  w całości opłacony

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Robert Drzewiecki

RADA NADZORCZA

Członek Rady Nadzorczej

François Colombie

 

 

 

 

Członek Rady Nadzorczej

Mirella Iwańska

Członek Rady Nadzorczej

Artur Jedynak

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Damięcki

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Iwański

DOKUMENTY KORPORACYJNE

EMISJE AKCJI

Drag View Close play
Scroll Top