Relacje Inwestorskie/IR

Scroll Down

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Prometheus Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna

Polska

Warszawa

ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

+48 692 370 047

381403330

7831788980

0000750350

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

131.603,00 zł  w całości opłacony

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Prezes Zarządu

Małgorzata Książek

Kadencja Małgorzaty Książek upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.


Małgorzata Książek jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego o kierunku informatycznym, następnie studiowała na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale matematyki i informatyki. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego i zaawansowany stopień znajomości języka niemieckiego.

Małgorzata Książek funkcję prezesa Zarządu piastuje od sierpnia 2019 r. Odpowiada głównie za kontakty z zagranicznymi partnerami Spółki i szeroko pojęte finanse. Od 2014 roku bardzo mocno związana z branżą Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) popularnie zwanych dronami. Początkowo do 2017 r. jako właściciel jednoosobowych działalności Dron’s System świadcząc usługi z użyciem dronów oraz realizując dostawy dronów i szkolenia w zakresie ich użytkowania. 


Następnie zasiadała na stanowiskach zarządczych w podmiotach z branży BSP. Od grudnia 2014 r. do chwili obecnej jest jedynym wspólnikiem i pełni funkcję prezesa zarządu Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., którego główną działalność stanowi szkolenie operatorów dronów. Centrum jest wpisane na listę podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do Dnia Dokumentu ofertowego spółka przeszkoliła ponad tysiąc osób. W okresie od maja 2019 r. do lipca 2020 r. była prezesem zarządu Electronics Factory sp. z o.o., jest również jej wspólnikiem. W latach 2015-2018 zaangażowana w działalność Dron House S.A. – od września 2015 r. do maja 2016 r. jako prezes zarządu, a następnie od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r. jako członek zarządu.


Małgorzata Książek:


    - nie pełniła w ostatnich pięciu latach funkcji osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,


    - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;


    - nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.


Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Małgorzaty Książek, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Brak jest potencjalnych konfliktów interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez nią innych obowiązków lub w związku z jej prywatnymi interesami.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colombie

Kadencja François COLOMBIE upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

Członek Rady Nadzorczej

Norbert Borowiec

Kadencja Norberta Borowca upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

 

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Cal

Kadencja Krzysztofa Cala upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

EMISJE AKCJI

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Na dzień 18 sierpnia 2021 roku
zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wszystkie szczegółowe i niezbędne informacje zamieszczone zostały po prawej stronie.

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Drag View Close play
Scroll Top