Relacje Inwestorskie/IR

Scroll Down

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Prometheus Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna

Polska

Warszawa

ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

+48 692 370 047

381403330

7831788980

0000750350

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

119.103,00 zł w całości opłacony

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Prezes Zarządu

Małgorzata Książek

Kadencja Małgorzaty Książek upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

Małgorzata Książek jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego o kierunku informatycznym, następnie studiowała na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale matematyki i informatyki. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego i zaawansowany stopień znajomości języka niemieckiego.

Małgorzata Książek funkcję prezesa Zarządu piastuje od sierpnia 2019 r. Odpowiada głównie za kontakty z zagranicznymi partnerami Spółki i szeroko pojęte finanse. Od 2014 roku bardzo mocno związana z branżą Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) popularnie zwanych dronami. Początkowo do 2017 r. jako właściciel jednoosobowych działalności Dron’s System świadcząc usługi z użyciem dronów oraz realizując dostawy dronów i szkolenia w zakresie ich użytkowania. Następnie zasiadała na stanowiskach zarządczych w podmiotach z branży BSP. Od grudnia 2014 r. do chwili obecnej jest jedynym wspólnikiem i pełni funkcję prezesa zarządu Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., którego główną działalność stanowi szkolenie operatorów dronów. Centrum jest wpisane na listę podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do Dnia Dokumentu ofertowego spółka przeszkoliła ponad tysiąc osób. W okresie od maja 2019 r. do lipca 2020 r. była prezesem zarządu Electronics Factory sp. z o.o., jest również jej wspólnikiem. W latach 2015-2018 zaangażowana w działalność Dron House S.A. – od września 2015 r. do maja 2016 r. jako prezes zarządu, a następnie od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r. jako członek zarządu.

Małgorzata Książek:

    - nie pełniła w ostatnich pięciu latach funkcji osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,

    - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

    - nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Małgorzaty Książek, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Brak jest potencjalnych konfliktów interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez nią innych obowiązków lub w związku z jej prywatnymi interesami.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colombie

Kadencja François COLOMBIE upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

Członek Rady Nadzorczej

Norbert Borowiec

Kadencja Norberta Borowca upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.


Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Cal

Kadencja Krzysztofa Cala upływa w dniu 8 sierpnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

EMISJE AKCJI

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Drag View Close play
Scroll Top